Biuletyn Informacji Publicznej
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Status prawny

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statut PSRP i posiada osobowość prawną nadaną przez art. 338 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Organami PSRP są: Zjazd Delegatów, Rada Studentów, Przewodniczący, Rada Wykonawcza, Komisja Rewizyjna, Rzecznik Praw Studenta. PSRP tworzą przedstawiciele uczelnianych samorządów studenckich. PSRP na podstawie art. 338 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce reprezentuje ogół studentów w Polsce.

DOKUMENTY ORGANÓW PSRP
kadencja 2019-2020

Uchwały Rady Wykonawczej 2019

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

XXV Zjazd Delegatów - Sesja Zwyczajna

Zgłoszeni kandydaci na stanowisko Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Projekt Statutu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, Tomasz Tokarski w imieniu Rady Studentów PSRP na podstawie § 71 ust. 2 pkt 2 Statutu PSRP przesyła w załączeniu projekt Statutu PSRP (wraz z projektem uchwały Zjazdu Delegatów PSRP w sprawie uchwalenia Statutu PSRP) celem jego rozpatrzenia podczas XXV Zjazdu Delegatów PSRP, który odbędzie się w dniu 24.11.2018 roku w Warszawie.

Projekt Statutu Parlamentu Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt uchwały Zjazdu Delegatów PSRP
w sprawie uchwalenia Statutu PSRP

Biuro Parlamentu Studentów RP

  • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
    ul. Bracka 18/16
    00-028 Warszawa
  • (22) 621 55 19
  • sekretariat@psrp.org.pl
  • REGON: 145921006
  • NIP: 5252524863
  • BRE Bank SA: 35114010100000538312001001

Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowe informacje są zamieszczane na stronach internetowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Parlamentu są udostępniane w odpowiedzi na wniosek dostępny w zakładce – dokumenty do pobrania.

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie. Wypełniony wniosek można przesłać:

pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@psrp.org.pl
pocztą na adres: Biuro Parlamentu Studentów RP, ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa