Biuletyn Informacji Publicznej
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Status prawny

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statut PSRP i posiada osobowość prawną nadaną przez art. 338 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Organami PSRP są: Zjazd Delegatów, Rada Studentów, Przewodniczący, Rada Wykonawcza, Komisja Rewizyjna, Rzecznik Praw Studenta. PSRP tworzą przedstawiciele uczelnianych samorządów studenckich. PSRP na podstawie art. 338 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce reprezentuje ogół studentów w Polsce.

DOKUMENTY ORGANÓW PSRP
kadencja 2023-2024

Uchwały Rady Studentów 2023

Protokoły z posiedzeń Rad Studentów 2023

Zarządzenia Przewodniczącego 2023

Uchwały Rady Wykonawczej 2023

DOKUMENTY ORGANÓW PSRP
kadencja 2021-2022

Uchwały Rady Studentów 2022

Uchwały Rady Studentów 2021

Protokoły z posiedzeń Rad Studentów 2022

Posiedzenie RS w tym miesiącu, zgodnie ze Statutem PSRP, nie odbyło się.

Posiedzenie RS w tym miesiącu, zgodnie ze Statutem PSRP, nie odbyło się.

Protokół jest w trakcie sporządzania.

Posiedzenie jeszcze się nie odbyło.

Posiedzenie jeszcze się nie odbyło.

Posiedzenie jeszcze się nie odbyło.

Protokoły z posiedzeń Rad Studentów 2021

DOKUMENTY ORGANÓW PSRP
kadencja 2019-2020

Uchwały Rady Wykonawczej 2019

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Zarządzenia Przewodniczącego 2020

Nie podjęto żadnych zarządzeń.

Nie podjęto żadnych zarządzeń.

Nie podjęto żadnych zarządzeń.

Nie podjęto żadnych zarządzeń.

Nie podjęto żadnych zarządzeń.

Nie podjęto żadnych zarządzeń.
Nie podjęto żadnych zarządzeń.

Nie podjęto żadnych zarządzeń.

Nie podjęto żadnych zarządzeń.

Nie podjęto żadnych zarządzeń.

Nie podjęto żadnych zarządzeń.

Nie podjęto żadnych zarządzeń.

Uchwały Rady Wykonawczej 2020

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Nie podjęto żadnych uchwał.

Biuro Parlamentu Studentów RP

Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowe informacje są zamieszczane na stronach internetowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Parlamentu są udostępniane w odpowiedzi na wniosek dostępny w zakładce – dokumenty do pobrania.

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie. Wypełniony wniosek można przesłać:

pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@psrp.org.pl
pocztą na adres: Biuro Parlamentu Studentów RP, ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa